Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Magisterské studium → Studentská vědecká konference
iduzel: 8754
idvazba: 10062
šablona: stranka
čas: 29.6.2022 21:48:55
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference

SVK 2021 

Sekce: Energetika  (Sponzor sekce: ŠKO-ENERGO; Skupina ČEZ; LANXESS) 

Seznam účastníků a názvy prací:
Filip Hromek Studium chloridového korozního praskání oceli v prostředí ekonomizéru energetického okruhu 
Anna Golubko Korozní praskání nízkolegovaných ocelí
Petr Roztočil Studium vlastností oxidických vrstev vznikajících v parovodních energetických cyklech
Daniel Kutěj Vlastnosti oxidické vrstvy slitiny typu Zr-Sn-Nb-Fe zkoumané impedanční spektroskopií
Petr Čech Elektrochemické parametry korodující ocelové elektrody
Kryštof Frank Použití Ramanovy mikrospektrometrie pro mapování šikmých řezů na korozníchvrstvách slitin zirkonia
David Dašek Použití impedanční spektroskopie pro testování žárových nástřiků
Claudia Bartošová Kontinuální iontová chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem pro separaci iontů alkalických kovů
Kateřina Votavová Analýza chloridů v syntézním plynu
Ondřej Šot Návrh čistící tratě pro vysokoteplotní odstraňování nečistot ze syntézního plynu 
Anežka Sedmihradská Optimalizace procesu výroby biocharu na teplárně ve Zlaté Olešnici

 Umístění:      1.místo   Anežka Sedmihradská        2.místo Kryštof Frank          3.místo  Petr Roztočil 

SVK 2020 

Sekce: Energetika  (Sponzor sekce: ŠKO-ENERGO) 

Seznam účastníků a názvy prací:
Tereza Bartíková Korozní chování pokrytí jaderného paliva, odolného proti nehodám (Accident Tolerant Fuel)
David Dašek Ex-situ korozní vlastnosti slitiny Zirlo a Zr1Nb pre-exponované v LiOH

Kryštof Frank

Použití Ramanovy spektroskopie k fázové analýze oxidů na slitinách zirkonia
Anna Golubko Koroze materiálů v prostředí chloridových solí pro Molten Salt reaktory
Petr Roztočil Korozní chování mosazi v prostředí kyseliny stearové a stearinu  

Anežka Sedmihradská

Vliv velikosti částic na funkční a environmentální vlastnosti biocharu produkovaného na teplárně ve Zlaté Olešnici

 Umístění:      1.místo   Anežka Sedmihradská        2.místo  Petr Roztočil           3.místo  David Dašek

SVK 2019 

Sekce: Energetika 

Seznam účastníků a názvy prací:
Filip Hromek Srovnání tvorby oxidické vrstvy na korozivzdorných ocelích
Anežka Sedmihradská

Charakterizace vysokoteplotního biocharu z reálné výroby a jeho použití

Jan Glabasňa

Vývoj postupu testování kolon pro iontovou chromatografii

Jaromír Valtr

Varianty způsobu sušení obalových souborů vyhořelého jaderného paliva

Kryštof Frank Analýza korozních vrstev na slitinách zirkonia

Petr Roztočil

David Dašek

Koroze mosazi v prostředí vybraných materiálů o vysokém latentním teplu tání

 Umístění:      1.místo   Jaromír Valtr        2.místo  Kryštof Frank            3.místo  Anežka Sedmihradská

SVK 2018 

Sekce: Energetika 

Seznam účastníků a názvy prací:
Jitka Brandejsová Odstraňování chromanů z vod standardními anexy
Karolína Dumská Ochrana svarových spojů pomocí vysokorychlostních žároných nástřiků
Jan Glabasňa Vzájemná separace přechodových kovů za pomoci ionexu
Michal Lieskovský Odstroňování nežádoucích iontů pomocí sorbentu s amidoximovou funkční skupinou
Quynh Trang Nguyenová Odstraňování iontů stroncia a cesia z pitné vody
Vojtěch Oujiří Chování materiálů úložného obalového souboru v bentonitové vodě
Aneta Růžičková Studium stability anexů
Hana Skálová Příprava sférických částic z fenol-formaldehydového polymeru pro ionexovou chromatografii
Jaromír Valtr Studium sušidel pro kontejnery vyhořelého jaderného paliva
Zuzana Štěpánková Stanovení biodostupnosti fosforu v čistírenském kalu a jeho popelu

 Umístění:      1.místo     Vojtěch Oujiří         2.místo   Hana Skálová             3.místo  Karolína Dumská

SVK 2017 

Sekce: Energetika (Sponzor sekce: Centrum výzkumu Řež, s.r.o.) 

Seznam účastníků a názvy prací:

Aneta Růžičková

Studium stability anexů
Michal Lieskovský Laboratorní příprava silně kyselých katexů
Jitka Brandejsová Analýza polymerních materiálů pomocí infračervené spektroskopie
Hana Skálová Výroba slabě kyselých katexů 
Karolina Dumská Testování korozní odolnosti svarových spojů pro jadernou energetiku
Vojtěch Oujiří Korozní odolnost úložného obalového souboru pro hlubinná úložiště jaderného odpadu

 Umístění:      1.místo      Aneta Růžičková           2.místo   Hana Skálová             3.místo  Karolína Dumská

SVK 2016 

Sekce: Energetika (Sponzor sekce: Centrum výzkumu Řež, s.r.o.) 

Seznam účastníků a názvy prací:

Aneta Foubíková

Sorpce cesných iontů na nanozeolitu
Lucie Kujalová Modifikace vlastností polypyrrolu nízkoteplotním plazmatem pro potenciální využití v energetice
Lenka Matoušková Vliv specifického kolonového zatížení na sorpci stroncia z mořské vody
Michal Novák Elektrochemické a korozní chování systému Zr-Si
Romana Salabová Ověření selektivity sorbentů s iminodioctovými funkčními skupinami
Oleg Samusevich Separace kovů ze strusky ze spalování komunálních odpadů
Hana Skálová Stanovení stroncia metodou AAS
Dominik Vipler Energetické využití alternativních paliv v cementárně Čížkovice
Kateřina Vizelková Vliv intenzity míchání na odstraňování měďnatých iontů z vodných roztoků

 Umístění:      1.místo    Samusevich Oleg             2.místo   Foubíková Aneta              3.místo Novák Michal 


 

SVK 2015 

Sekce: Energetika (Sponzor sekce: Centrum výzkumu Řež, s.r.o.) 

Seznam účastníků a názvy prací:
Foubíková Aneta Odstraňování kontaminantů z roztoku kyseliny borité
Korecký Michal Porovnání různých typů silně kyselých katexů při odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků
Kruml Matěj Termochemická úprava popelu z čistírenských kalů 
Moško Jaroslav Fluidní spalování  suchých stabilizovaných čistírenských kalů 
Novák Michal Chování Zr slitin v simulovaném prostředí havárie typů LOCA
Tůma Lukáš Zcitlivění a regenerace korozivzdorné oceli 316L exponované v korozních podmínkách elektrárny Tušimice II

 Umístění:      1.místo    Moško Jaroslav              2.místo     Korecký Michal            3.místo      Foubíková Aneta


 

SVK 2014 

Sekce: Energetika

Seznam účastníků a názvy prací:
Bystrianský Václav Modelování nehody typu LOCA v jaderném reaktoru
Černý Kamil Rychlé třídění kovů pomocí XRF přístroje NITON XL 3t
Kruml Matěj Možnosti získávaní fosforu z popelovin ze spalování čistírenských kalů – literární rešerše
Moško Jaroslav Fluidní spalování čistírenských kalů – literární rešerše
Novák Michal Ex-situ elektrochemická impedanční spektroskopie na slitinách Zr-Nb
Novotná Jitka Stanovení emisí CO2 při vypalování cihel infračervenou spektrometrií
Tůma Lukáš  Vybrané oceli exponované superkritickému vodnímu prostředí

 Umístění:      1.místo      Bystrianský Václav            2.místo      Novák Michal            3.místo      Tůma Lukáš


 

SVK 2013

Sekce: Energetika              

Seznam účastníků a názvy prací: 
Černík Jan Vlastnosti slitin zirkonia v interakci s vodíkem
Dobrovolný Kryštof Korozní děje na mědi v podmínkách tepelných výměníků
Šustr Vít Vysokoteplotní odstraňování chlorovodíku z modelového generátorového plynu pro SOFC
Tůma Lukáš Náchylnost k mezikrystalické korozi u žáropevných ocelí
Urbánková Eliška Odstraňování iontů kobaltu z vodných roztoků
Vénos Otakar Štúdium prenosovej charakteristiky koróznych vrtev na zliatine  zirkónia E110G

Umístění:      1.místo      Vénos Otakar            2.místo      Šustr Vít            3.místo      Černík Jan


 

SVK 2012

Sekce:  Energetika a paliva                         

Seznam účastníků a názvy prací: 
Dobrovolný Kryštof Koroze mědi v teplárenských okruzích
Farták Josef Vlastnosti produktů spalování slámy
Chlupáčová Monika Porovnání ionexů s iminodioctovou (IDA) funkční skupinou
Martyčák Jan Provozní vlastnosti motorových naft s obsahem biosložky
Šindelářová Lucie Možnosti motorových paliv z biomasy
Soukupová Lenka Zdroje chemické energie pro pohon elektromotoru

Umístění:       1.místo      Martyčák Jan            2.místo        Chlupáčová Monika          3.místo        Farták Josef

Sekce: Energetika                  

Seznam účastníků a názvy prací:
Babayan Stalla Experimental results of corrosion behavior of steels in lead
Bystrianský Václav Studium materiálů pro superkritické energetické okruhy
Chalabala Jan Vliv hydrogenuhličitanového iontu na kyslíkovou korozi oceli
Krausová Aneta Studium vlastností oxidických vrstev slitiny zirkonia během průniku elektrolytu
Poláčková Jana Oxidické vrstvy za vysokých tlaků a teplot na materiálech pro konstrukci parních turbín
Sialini Pavel Oxidace navodíkovaných vzorků slitin zirkonia
Vénos Otakar Korózne charakteristiky modifikácii hliníkovej zliatiny 3003

Umístění:      1.místo      Krausová Aneta            2.místo      Vénos Otakar            3.místo            Babayan Stella


SVK 2011

Sekce:  Energetika a paliva          

Seznam účastníků a názvy prací: 
Assel Dukumbayeva Vliv obsahu bioethanolu na provozní vlastnosti motorových benzinů
Vendula Kelbichová Vliv obsahu metylesterů mastných kyselin na provozní vlastnosti motorových naft
Tomáš Durda Využití generátorového plynu ve vysokoteplotním palivovém článku
Gabriela Cabáková Vysokoteplotní odstraňování halogenidů z generátorového plynu pro SOFC
Aneta Krausová Přenosové chování korozních vrstev slitin Zr během průniku elektrolytu
Jan Chalabala Vliv hydrogenuhličitanového iontu na kyslíkovou korozi oceli
Jana Poláčková Studium chování oxidických vrstev na slitinách za vysokých tlaků a teplot - metalografická studie
Daniela Marušáková Akustická emise při mechanickém namáhání oxidických vrstev na ocelích

Umístění:      1.místo      Cabáková Gabriela                        2.místo        Krausová Aneta                 3. místo        Chalabala Jan

Sekce: Energetika             

Seznam účastníků a názvy prací:   
Martin Janák Sorpce iontů na laboratorně připraveném kompozitním sorbentu
Miloslav Houšťava Vliv doprovodných aniontů na sorpci oxoaniontu GeIV na kompozitním sorbentu ZrO-PAN
Radim Kunc Odstraňování fosforečnanů na alumině – vliv dusičnanů
Andrea Sýkorová Degradace huminových kyselin
Markéta Šimůnková Sorpce Be na slabě kyselém katexu
Lucia Labudová Studium chování oxidických vrstev na slitinách za vysokých tlaků a teplot - vyhodnocení dat podle XPS
Tomáš Hásl Rychlé třídění kovů pomocí přenosného XRF analyzátoru

Umístění:      1.místo      Houšťava Miloslav                             2.místo           Šimůnková Markéta             3.místo            Hásl Tomáš


SVK 2010

Sekce: Ionexové a membránové technologie v úpravě vody                     

Seznam účastníků a názvy prací: 
Štěpán Cigánek Možnosti měření, modelace a výpočtu tlakových ztrát ionexových kolon
Drahovzalová  Martina Vliv pH vstupního roztoku na sorpci fosforečnanů
Němeček Michal Vliv výšky vrstvy katexu na účinnost sorpce Cu2+ iontů
Porschová Hana Vliv matrice kompozitního sorbentu na sorpci arsenu z vody
Špirochová Jana

Izolace a charakterizace huminových látek z vody

Stas Michal Selektivní odstraňování oxoaniontů arsenu na anorganickém sorbentu FerrIXTM A33E
Štefanov Miroslav

Porovnání použití kompozitní aluminy (Alcoa DD-2/PAN) a aluminy (Alcoa DD-2) při odstraňování fosforečnanů z vodných roztoků

Šípková Adéla Degradace ionexů v prostředí kyseliny dusičné

Umístění:      1.místo      Drahovzalová Martina                 2.místo        Stas Michal                3.místo        Štefanov Miroslav

Sekce: Paliva a energetika      

Seznam účastníků a názvy prací:         
Gabriela Cabáková  Odstraňování HCl z generátorového plynu pro vysokoteplotní palivové články
Tomáš Durda  Využití generátorového plynu ze zplyňování biomasy v  palivovém článku typu SOFC
Kapasný Ondřej Termický rozklad plastů v pyrosondě
Aneta Krausová Vliv dusičnanů na korozi v horkovodních systémech
Levý Omar Využití měření hustoty a rychlosti šíření zvuku pro sledování kvality rop při přepravě ropovody
Martin Mráz   Kalibrace XRF analyzátoru pro stanovení síry a chloru  v pevných biopalivech
Zdeněk Mühlhauser   Odolnost konstrukčních materiálů v prostředí chladiva  pokročilých jaderných reaktorů

Umístění:       1.místo      Kapasný Ondřej                2.místo           Pultar Martin             3.místo            Němcová Kateřina 


SVK 2009

Sekce: Ionexové a membránové technologie v úpravě vody (Sponzor sekce: ÚJV Řež, a.s.)              

Seznam účastníků a názvy prací: 
Hrubý Jiří Separace lithia a boru z geotermálních vod ionexovou technologií a membránové procesy
Birčák  Tomáš Použití ionexů v primárním okruhu jaderné elektrárny
Drahovzalová  Martina Vliv fosforečnanů na sorpci dusičnanů
Stas Michal Selektivní odstraňování oxoaniontů arsenu na anorganickém sorbentu TiO2
Štefanov Miroslav Sledování stability aluminy při odstraňování fosforečnanů z vodných roztoků
Špirochová Jana Optimalizace parametrů pro stanovení stupněd gradace polymerních slabě bazických anexů
Dragonová  Iveta Sorpce iontu cesia na klinoptilolitu

Umístění:      1.místo      Stas Michal                      2.místo        Drahovzalová Martina            3.místo        Štefanov Miroslav

Sekce: Energetika (Sponzor sekce: ÚJV Řež, a.s.)                

Seznam účastníků a názvy prací: 
Hadrava Jan Odolnost konstrukčních materiálů u plynu chlazených jaderných reaktorů
Dzurus Michal Korozní odolnost povlaků určených pro kotle spalovny komunálních odpadů a biomasy
Zavřel Marek Aminofosfonové kyseliny jako inhibitory koroze
Zychová  Markéta      Fyzikálně-chemická charakteristika popelovin ze spalovny komunálních odpadů
Mráz Martin Studium předúpravy biopaliv pro bezproplémové spalování pomocí termické analýzy

Umístění:      1.místo       Zychová Markéta             2.místo      Zavřel Marek            3.místo      Mráz Martin


SVK 2008

Sekce: Energetika (Sponzor sekce: ÚJV Řež, a.s.)                   

Seznam účastníků a názvy prací:
Hana Šillerová  Vyluhovatelnost a problematické prvky v tuhých zbytcích po spalování
Martin Krček Jakost paliv z energetické biomasy a odpadů
Pavel Blažek Problematické prvky v pevných alternativních palivech
Marek Zavřel Korozní agresivita chladící vody v závislosti na zahuštění
Veronika Renčiuková Studium koroze hliníkových výměníků
Michal Dzurus Problémy aplikace analýzy povrchů při řešení technologických problémů
Tomáš Koňařík Aplikace metody měření elektrochemického šumu při sledování důlkové koroze Ni slitin
Jiří Hrubý Možnosti použití nanovláknitých materiálů pro sorpci iontů z vodných roztoků
Markéta Zychová Studium fluidačních vlastností materiálu fluidní vrstvy pro zplyňování tuhých paliv

Umístění:      1.místo      Koňařík Tomáš                 2.místo       Blažek Pavel            3.místo      Šillerová Hana


SVK 2007

Sekce: Energetika (Sponzor sekce: Kemwater ProChemie s.r.o.)                           

Seznam účastníků a názvy prací: 
Přemysl Janík Sorpce a penetrace vodíku ve slitinách železa a jejich projevy v akustické emisi
Tomáš Koňařík Studium stavu hranic zrn na slitině Zr
František Moulis Koncentrační profil oxidické vrstvy slitiny zirkonia
Jan Pluhař Problémy aplikace analýzy povrchů při řešení technologických problémů
Veronika Renčiuková Koroze a inhibice koroze mědi v horkovodních okruzích
Jakub Stejskal Inhibiční účinnost v podmínkách povrchu pokrytého korozními produkty
Petra Třísková Odstraňování korozních produktů a ochrana materiálů replik historických zbraní

 Umístění:       1.místo      Janík Přemysl             2.místo        Renčiuková Veronika        3.místo        Koňařík Tomáš

Sekce: Energetika a životní prosředí (Sponzor sekce: Kemwater ProChemie s.r.o.)                

Seznam účastníků a názvy prací:
Pavel Blažek Koroze materiálu dieselových palivových soustav při použití alternativních pohonných hmot
Petr Baroš Hodnocení alternativních pohonných hmot
Ladislav Černý            Sledování strukturních modifikací huminových látek v půdě
Michal Jeremiáš Fluidní zplyňování dřevěné drti vodní parou – vliv reakční teploty
Petra Šlapáková Odstraňování As(V) pomocí sorbentu na bázi hydratovaného oxidu železitého
Josef Tomášek Koroze v prostředí biopaliv na bázi etanolu
Alena Uzlová Sorpční vlastnosti sulfonovaných polystyrénových vláken
Tereza Žemlová Stabilita látek pro termoakumulaci v latentním teple

 Umístění:      1.místo       Šlapáková Petra             2.místo      Jeremiáš Michal            3.místo       Černý Ladislav


SVK 2006

Sekce: Energetika (Sponzor sekce: Air Products s.r.o.)                     

Seznam účastníků a názvy prací:
Gerbelová Hana Studium sorpce oxoaniontů pomocí vláknitých sorbentů majících 1-deoxy-1-methyl-aminoglucitolovou funkční skupinu
Janík Přemysl Akustická emise při reakcích na povrchu kovových materiálů
Konvalinová Pavla Sorpce oxoaniontu vanadu pomocí sorbentu GEH
Melka Lukáš Inhibiční účinnost přírodních látek a jejich derivátů
Stejskalová Veronika Vliv velikosti exponovaného povrchu na citlivost metody elektrochemického šumu
Vondrášek Jan            Elektrodepozice pyrrolu na měkkou ocel cyklickou voltametrií

 Umístění:       1.místo      Gerbelová Hana                2.místo      Janík Přemysl              3.místo      Melka Lukáš


SVK 2005

Sekce: Energetika            

Seznam účastníků a názvy prací:
Blažejovská Lenka Návrh provozních podmínek experimentu zplyňování dřevěné drti v atmosférickém fluidním generátoru
Černoušek Tomáš Charakterizace korozních vlastností PVD vrstev CrCN a Al pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie
Diblíková Linda Vodivé povlaky vytvářené na hliníku elektropolymerací
Koc Miloš Inhibice koroze systémů z nelegované oceli ve vodném prostředí za přítomnosti sulfanu a oxidu uhličitého
Kůs Pavel Selektivní sorpce oxoaniontů kovů na sorbentu s diethanolaminovou skupinou (DEA)
Paluchová Zuzana      Korozní a mechanická odolnost Al-povlaku na oceli
Stibůrková Pavla Spalování biomasy
Strejcová Lenka Studium mechanismu navodíkování oceli
Štípková Dagmar Hodnocení odpadu a.s. Kaučuk upraveného solidifikací pomocí vyluhovacích testů

 Umístění:      1.místo      Blažejovská Lenka             2.místo      Stibůrková Pavla            3.místo      Koc Miloš


Aktualizováno: 8.12.2021 11:20, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi