Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2000-2004
iduzel: 9329
idvazba: 10809
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 02:55:54
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce 2000-2004

2004

Jurečková Kateřina Selektivní sorpce oxoaniontů kovů na ionexu s amino-methyl-glucitovou skupinou
Musil Petr Selektivní sorpce kationtů těžkých kovů pomocí ionexů anexového typu
Pohořelý Michael Spalování stabilizovaných kalů z čistíren městských odpadních vod ve fluidní vrstvě
Schmidt Martin Organické látky vznikající spalováním halogenových organických látek
Telecká Martina Selektivní zachycování oxoaniontů vybraných kovů pomocí polysacharidických sorbentů
Trpišovský Aleš Sorpce vybraných chlorovaných látek na neionogenních sorbentech
Vilím Daniel  Využití Mössbauerovy spektroskopie pro studium vlastností železa a jeho sloučenin

 

2003

Beránek Radim Anodická oxidace titanu
Burda Richard Selektivní sorpce vybraných oxoaniontů pomocí syntetických sorbentů
Henkel Martin Destrukce spalin pomocí UV záření
Hilbert Jan Studium uhlíkatých látek
Hubičková Marie Chladící okruh ETE - možnosti biocidů a inhibitorů koroze
Košek Lukáš Studium vlastností korozních vrstev na povrchu zirkonia
Krotká Pavlína Selektivní sorpce oxoaniontů vybraných kovů pomocí přírodních sorbentů
Krejčová Jana Vliv deformace na složení a růst oxidických vrstev na ocelích v prostředí vysokých tlaků a teplot
Macák Jan Selektivní anodická oxidická uhlíkem maskovaného titanu
Novotný Vladimír Charakterizace oxidických vrstev na povrchu parogenerátorových trubek impedanční spektroskopií
Suchý Ondřej Inhibice koroze v prostředí glykolů
Šyc Michal Vliv složení paliva na tvorbu POP's při zplyňování tuhých alternativních paliv
Žáček Martin

Faktory ovlivňující vnitřní korozí pod napětím u distribučních plynovodů

 

2002

Bakalářová Zuzana Studium chemických vazeb v systému ion kovu-zeolit-huminová látka ve vodném prostředí
Dudr Viktor Studium generace oxidických vrstev na Fe a jeho slitinách
Dolečková Taťana Pasivita oceli a ochrana povlaky
Langerová Jitka Studium komplexotvorných vlastností fulvokyselin a huminových kyselin
Kučera Pavel Elektrochemický šum při korozních dějích
Poledna Jindřich Komplexotvorné schopnosti huminových látek -spektroskopické studium
Šinkovicová Ivana Koroze neželezných kovů v prostředí solí organických kyselin
Racek Jan Korozní praskání ocelí užitých pro potrubní systémy
Trapl Karel Akustická emise při korozi ocelí
Vedral Jaroslav Studium oxidů železa pomocí Mössbauerovy spektroskopie

 

2001

Adamová Judita Optimalizace spalování biomasy
Bartošová Eva Studium chování slitin Zr v roztoku kyseliny borité elektrochemickými metodami za vysokých tlaků
Berka Jan Spalování halogenovaných uhlovodíků
Brát Matěj Koroze turbin a ochrana povlaky
Dittrich Martin Kinetika spalování plynu z dřevní hmoty
Dohnálková Marta Generace a morfologie růstu oxidických vrstev na Fe a jeho slitinách
Chytil Svatopluk Inhibice koroze v nemrznoucích kapalinách
Kutilová Martina Selektivní záchyt aminů a aminokyselin pomocí ligandové výměny na pevných sorbentech
Mitreski Michal Koroze makročlánku slitina titanu-ocel
Mištová Eva Selektivní zachycování oxoaniontů vybraných kovů pomocí speciálních sorbentů
Machníková Eva Hmotnostní a entalpické bilance při spalování biomasy
Pitělínová Jitka Studium sorpce kovů na zeolity v přítomnosti huminových látek
Slabá Kateřina Spektroskopické studium vazby kovů na huminové látky
Šubrová Martina Odstraňování dusičnanů z vody pomocí selektivního silně bazického anexu v hydrogenkarbonátové formě a znovupoužití regeneračního roztoku
Třísková Jitka Spektroskopické studium oxidů železa
Vachtfeidl Petr Vliv Cu na korozní praskání při pH větším než 9,0 a kinetika rozpouštění mědi a jejich slitin v tomto prostředí

 

2000

Farová Tereza Polymery s navázanými hydroxysloučeninami pro selektivní sorpci oxoaniontů (As, Mo, V, W, Se), vliv pH a doprovodných aniontů
Hezinová Marie Použití kyseliny amidosulfonové (HSO3NH2) k chemickému čištění parních generátorů
Hubálek Roman Studium oxidických vrstev na vnitřním povrchu PG trubek
Růžičková Mariana Adsorbční inhibitory koroze v kyselém prostředí
Tesařová Jana Studium pasivity kovů
Aktualizováno: 6.9.2016 08:59, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi