Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Pracovní skupiny → Energetické a materiálové využití biomasy, alternativních paliv a odpadů
iduzel: 9851
idvazba: 11546
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 02:45:50
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 9851
idvazba: 11546
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/laboratore/9851'
iduzel: 9851
path: 8548/7922/7926/7933/8214/9851
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energetické a materiálové využití biomasy, alternativních paliv a odpadů

Kontakt:  doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.           ORCiD                    ResearcherID: H-3505-2014                 

Naše vědecká skupina se zaměřuje primárně na termochemické využití odpadů, tuhých alternativních paliv, bioodpadů, biomasy a na problematiku cirkulární ekonomie produktů v energetice, teplárenství a odpadovém hospodářství. V našem výzkumu se zabýváme především aktuálními energetickými tématy s cílem většího využití obnovitelných zdrojů energie a alternativních paliv. V rámci našeho výzkumu spolupracujeme rovněž se zahraničními univerzitami např. v Belgii (Ghent University) nebo v Číně (Foshan University) a s celou paletou firem v soukromém sektoru. Během studia připravujeme mladé odborníky v širokém spektru energetických oborů pro soukromou či akademickou sféru. Rádi mezi námi přivítáme nové kolegy a kolegyně se zájmem o energetiku 21. století a odpadové hospodářství.

Vypásaná témata Bc./Mgr. prací jsou k dispozici v SIS VŠCHT a PhD práce na webu VŠCHT.

Pokud Vás vypsané závěrečné práce nebo některý z řešených projektů zaujal anebo máte vlastní téma z oblasti energetického a materiálového využití biomasy, alternativních paliv a odpadů, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si individuální setkání. Rádi Vás přivítáme do našeho kolektivu.

Zaměření oddělení:

Tepelná energetika; alternativní zdroje energie; teplárenství; akumulace tepelné energie; energetické a materiálové využití odpadů, tuhých alternativních paliv, bioodpadů a biomasy; studium chemizmů procesů spalování, zplyňování, pyrolýzy; studium procesů čištění redukčních plynů a spalin; analytika tuhých paliv, biopaliv a odpadů.

Laboratoř je rozdělena na tři skupiny:

 • Termochemické procesy (Group of Pyrolysis and Gasification)
 • Analýza tuhých paliv, biopaliv, odpadů a vzorků z energetiky
 • Úspory energie a její akumulace

 

Termochemické procesy

Kontakt: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. – Ing. Josef Farták, Ph.D. – Dr. Ing. Jaroslav Moško, Ph.D. Ing. Matěj Hušek Vineet Singh Sikarwar, MSc.Ing. Kateřina Sukdolová  – Ritik Tomar, MSc.   –  Ing. Anežka SedmihradskáRNDr. Zdeňka Tomášová 

Skupina termochemických procesů úzce spolupracuje na výzkumných úkolech s ÚPPPOO FTOP VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR, ČVUT Praha, VUT Brno, ÚFP AV ČR, ÚSMH AV ČR, FŽP ČZU Praha, Foshan University a Ghent University, ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o., HST Hydrosystémy s.r.o., AIR TECHNIC s.r.o., ENRESS s.r.o., DEKONTA, a.s, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o, WASTen, z. s., CPGA z.s.

Klíčové oblasti výzkumu:

 • pokročilé pyrolýzní a zplyňovací procesy,
 • středněteplotní a vysokoteplotní čištění plynu pro aplikace,
 • materiálové a energetické využití kalů z čistíren odpadních vod,
 • příprava, výroba, charakterizace a využití biocharu,
 • chemická recyklace odpadních plastů.

Skupina se komplexně zabývá problematikou termochemických konverzí. V rámci základního výzkumu je hlavní důraz zaměřen na studium chemismů jednotlivých význačných reakcí a na hluboké čištění plynů na hodnoty akceptovatelné pro pokročilé aplikace (např. SOFC). V rámci aplikovaného výzkumu jsou průmyslové spolupráce zaměřeny na vývoj zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a užitného tepla se současnou produkcí biocharu a na materiálové využití čistírenských kalů s cílem získání produktu bohatého na fosfor a využitelné energie. Další aplikovaný výzkum je zaměřen na čištění primárního pyrolýzního plynu z pyrolýzy plastového odpadu na kvalitu přijatelnou pro rafinérský / petrochemický průmysl.


 

Analýza tuhých paliv, biopaliv, odpadů a vzorků z energetiky

Kontakt: Ing. Josef Farták, Ph.D.Ing. Ivo Jiříček, CSc. Ing. David Bouška

Skupina je zaměřena na podporu výzkumné části oddělení a nabízí servisní činnost představenou níže uvedeným příkladem a bodově.

V rámci analýzy pevných vzorků jsou vyvíjeny postupy vedoucí k rychlému a přesnému určení všech potřebných složek. Na základě známého složení lze např. určit ekologicky čistý a účinný způsob likvidace odpadu spalováním nebo skládkováním. Analýza je prováděna u tuhých, kapalných a pastovitých odpadů, u vodných výluhů odpadů a v rámci spalovacích atestů odpadů pro spalovny, cementárny apod.

 • komplexní analýza vzorků z energetiky včetně posouzení rizik (eroze, koroze pod nánosem) za účelem zvýšení životnosti provozovaných zařízení
 • voda a popel (včetně celkového rozboru popela), tavitelnost popela
 • prchavá a neprchavá hořlavina
 • spalné teplo a výhřevnost
 • bod vzplanutí
 • celkový rozklad pevných materiálů  
 • testy vyluhovatelnosti
 • anionty: fluoridy, chloridy, dusitany, bromidy, dusičnany, fosfáty, sírany
 • atomovou absorpcí, či emisí: K, Na, Ca, Mg, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Co, Mn, Fe, Co, …
 • optický emisní spektrometr: lze stanovit všechny prvky kromě He, O, F, Cl, At, vzácné plyny, aktinoidy a špatně se stanovují C, N, Br a Hg

 

Úspory energie a její akumulace

Kontakt: Ing. Josef Farták, Ph.D. Ing. Ivo Jiříček, CSc.

Studium v oblasti úspor energie se zaměřuje na redukci nedopalu ve vzorcích popelů ze spalování paliv na bázi biomasy a odpadů pro teplárenské účely. Nedopal ze vzorků popelů z teplárenských provozů je zkoumán pomocí termogravimetrické analýzy za různých analytických postupů, především pomocí vysoce přesných termovah.

V oblasti akumulace energií se skupina zaměřujeme na skladování tepla do organických a anorganických materiálů s fázovou přeměnou – PCM (Phase Change Materials). PCM jsou látky, které nejčastěji disponují vysokým teplem fázové přeměny. Tyto látky dokáží během své fázové přeměny absorbovat velké množství tepla, které jsou poté zpětným procesem schopny uvolnit. Důležitou vlastností každého takové materiálu je jeho latentní teplo, což představuje jeho termo akumulační vlastnosti, další důležitou vlastností je např. tepelná vodivost, teplota tání a termická stabilita. Dalšími sledovanými faktory použitelnosti PCM jsou korozivita, podchlazování a krystalizace (podchlazování a krystalizace je velkým problémem u anorganických PCM). Tyto vlastnosti se u nás stanovují pomocí termických (diferenční skenovací kalorimetrie a termogravimetrické analýzy DSC-TGA) a elektrochemických metod.


 

Laboratoř se podílí od roku 2020 na níže uvedených výzkumných projektech:

 

Seznam projektů od roku 2024

 1. Dlouhodobě spolehlivá výroba kvalitní pitné vody pomocí aktivního uhlí při respektování konceptu cirkulární ekonomiky (2024-2026)TAČR -  Prostředí pro život -  SS07020146
 2.  Plasma gasification of medical waste(2023–2025)TAČR – TN02000069/004; Smluvní výzkum pro dílčí projekt  Plasma gasification of medical waste  v rámci  projektu Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace.
 3. Posouzení vlivu biocharu z průmyslové výroby na bachor dojnic, IGA 2024 
 4. 3D simulace fluidní dynamiky hybridního plazmového hořáku, IGA 2024
 5. Využití hustotního separátoru pro produkci plastových pevných paliv z odpadních
  elektronických zařízení, IGA 2024

 

Seznam projektů od roku 2023

 1. Národní centrum pro energetiku II (2023–2028) TAČR – TN02000025
 2. Vliv procesní teploty na odstranění zpomalovačů hoření při pyrolýze čistírenských kalů, IGA 2023
 3. Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho využití v zemědělství, IGA 2023

 

Seznam projektů od roku 2022

 1. Vliv procesní teploty na odstranění per- a polyfluorovaných látek při pyrolýze čistírenských kalů, IGA 2022
 2. Termické plazmové zplyňování TAP s reformingovou sorpcí CO2 pro výrobu vodíku, IGA 2022

 

Seznam projektů od roku 2021

 1. Zavedení analytických postupů pevných materiálů na Ústavu energetiky, JIGA 2021
 2. Rovnovážné modelování a experimentální validace plazmového zplyňování vybraných pevných odpadů s použitím zachyceného CO2, IGA 2021
 3. WASTen, z. s. - Kolektivní výzkum, Podprojekt 1 - ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci (2021–2023) OPPIK

 

Seznam projektů od roku 2020

 1. Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR (2020–2024) TAČR – FW01010158.
 2. Snížení obsahu stopových xenobiotik v pitné vodě za specifických podmínek zdroje Káraný (2020–2023) TAČR – SS01020063.
 3. Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv (2020–2025) TAČR – TK03030167.
 4. Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty (2020–2023) TAČR – FW01010370. 

Seznam publikací a patentů v roce 2023

Přehledné články:

 1. Staf, M., Šrámek, V., Pohořelý, M. The preparation of a carbonaceous adsorbent via batch pyrolysis of waste hemp shives. Energies. 2023, 16, 1202. DOI: 10.3390/en16031202. (WoS, IF 3,2/2022, Q3).
 2. Vuppaladadiyam, A.K., Vuppaladadiyam, S.S.V., Sikarwar, V.S., Ahmad, E., Pant, K.K., Murugavelh, S., Pandey, A., Bhattacharya, S., Sarmah, A., Leu, S.Y. A critical review on biomass pyrolysis: Reaction mechanisms, process modeling and potential challenges. Journal of the Energy Institute. 2023, 108, 101236. DOI: 10.1016/j.joei.2023.101236. (WoS, IF 5,7 /2022, Q2).

Původní práce:

 1. Kaviti, A.K., Akkala, S.R., Ali, M.A., Anusha, P., Sikarwar, V.S. Performance Improvement of Solar Desalination System Based on CeO2-MWCNT Hybrid Nanofluid. Sustainability. 2023, 15, 4268. DOI: 10.3390/su15054268. (WoS, IF 3,9 /2022, Q2).
 2. Kaviti, A.K., Akkala, S.R., Sikarwar, V.S., Sai Snehith, P., Mahesh, M. Camphor-Soothed Banana Stem Biowaste in the Productivity and Sustainability of Solar-Powered Desalination. Applied Sciences. 2023, 13, 1652. DOI: 10.3390/app13031652. (WoS, IF 2,7 /2022,Q2).
 3. Mašláni A., Hlína M., Hrabovský M., Křenek P., Sikarwar V.S., Fathi J., Raman S., Skoblia S., Jankovský O., Jiříčková A., Sharma S., Mates T., Mušálek R., Lukáč F., Jeremiáš M.: Impact of natural gas composition on steam thermal plasma assisted pyrolysis for hydrogen and solid carbon production, Energy Conversion and Management, 297, 117748, 2023.DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117748.(WoS, IF 10,7 /2022, Q1*/D1) 
 4. Kaviti A.K., Akkala S.R., Sikarwar V.S., Sai Snehith P., Mahesh M.: Camphor-Soothed Banana Stem Biowaste in the Productivity and Sustainability of Solar-Powered Desalination, Applied Sciences, 13, 1652, 2023.DOI: https://doi.org/10.3390/app13031652. (WoS, IF 2,7 /2022, Q2)
 5. Kaviti A.K., Teja M., Madhukar O., Teja P.B., Aashish V., Gupta G.S., Sivaram A., Sikarwar V.S.: Productivity Augmentation of Solar Stills by Coupled Copper Tubes and Parabolic Fins, Energies, 16, 6606, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/cs16186606. (WoS, IF 3,2 /2022, Q3)

Patenty:

 1. Šváb, M., Štěpánová, B., Skalický, M., Pohořelý, M. Zařízení pro testy regenerace aktivního uhlí z odstranění stopových xenobiotik po filtraci surové vody na vodárnách, Užitný vzor 36914, 17. 3. 2023.
 2. Pohořelý, M., Staf, M., Skoblia, S., Beňo, Z. Zařízení a způsob pro dehalogenaci primárního pyrolýzního plynu. Patent 309834, 22. 11. 2023.
 3. Zápotocký, L., Halecký, M., Pohořelý, M. Náplň biofiltru, zejména pro odstranění škodlivých látek z odpadního vzduchu. Užitný vzor 37178, 11. 7. 2023.
 4. Zápotocký, L., Halecký, M., Pohořelý, M. Nový substrát do biofiltru. Ověřená technologie, prosinec 2023. 

   

Kapitoly v knize :

 1. Akkala S.R., Jeremias M., Kaviti A.K., Sikarwar V.S.: Biomass Conversion by Gasification Process. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-93940-9.00017-7

Konferenční příspěvky:

 1. Hušek, M., Moško, J., Pohořelý, M. Pyrolysis of sewage sludge as an alternative to incineration, Abstract book, The 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management (3RINCs), Kyoto, 3RINCS, 13th -18th March 2023, s. 215–216.
 2. Sedmihradská A., Pohořelý M.: Heat, power and high-temperature biochar cogeneration, Bio-Char III: Production, Characterization and Applications, Tomar, Portugal, 17–22 September 2023.
 3. Moško J., Hušek M., Pohořelý M.: Quality of sewage sludge-derived biochar from the point of organic pollutants and pyrolysis parameters, Bio-Char III: Production, Characterization and Applications, Tomar, Portugal, 17–22 September 2023.
 4. Svab M., Stepanova B., Janda V., Pohorely M., Skalicky M.: Micropollutants removal from filtered raw river water in artificial infiltration/quaternary sediments-based waterworks, 18th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, Daegu, South Korea, 29 May – 2 June 2023.
 5. Sikarwar V.S., Mašláni A., Hlína, M., Pohořelý M., Mates T., Jeremiáš M.: Possibility to recover phosphorus and produce syngas from thermal plasma assisted sewage sludge gasification, 4th International Conference for Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability, Riva del Garda, Italy, 14–17 May 2023.

Seznam publikací a patentů v roce 2022

Přehledné články:

 1. Sikarwar, V.S., Pfeifer, C., Ronsse, F., Pohořelý, M., Meers, E., Kaviti, A.K., Jeremiáš, M. Progress in in-situ CO2-sorption for enhanced hydrogen production. Progress in Energy and Combustion Science. 2022, 91, 101008. DOI: 10.1016/j.pecs.2022.101008. (WoS, IF 29,394 /2020/, Q1*/D1).
 2. Hušek, M., Moško, J., Pohořelý, M. Sewage sludge treatment methods and P-recovery possibilities: Current state-of-the-art. Journal of Environmental Management. 2022, 315, 115090. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.115090. (WoS, IF 6.789 /2020/ Q1).
 3. Svoboda, K., Pohořelý, M., Ružovič, T., Veselý, V., Brynda, J., Zach, B., Šyc, M. Mercury removal in coal-fired power plants, possibilities how to attain very low emissions and minimization of hazardous waste stream. Paliva. 2022, 14, 35-67. DOI: 10.35933/paliva.2022.01.05. (Scopus).
 4. Thakur, A.K., Singh, R., Gehlot, A., Kaviti, A.K., Aseer, R., Suraparaju, S.K., Natarajan, S.K., Sikarwar, V.S. Advancements in solar technologies for sustainable development of agricultural sector in India: a comprehensive review on challenges and opportunities. Environmental Science and Pollution Research. 2022, 29, 43607–43634. DOI: 10.1007/s11356-022-20133-0 (WoS, IF 5,190 /2021/, Q2).
 5. Mohiuddin, S.A., Kaviti, A.K., Rao, T.S., Sikarwar, V.S. Historic review and recent progress in internal design modification in solar stills. Environmental Science and Pollution Research. 2022, 29, 38825–38878. DOI: 10.1007/s11356-022-19527-x (WoS, IF 5,190 /2021/, Q2).

Původní práce:

 1. Veselská, V., Šillerová, H., Hudcová, B., Ratié, G., Lacina, P., Laliská-Voleková, B., Trakal, L., Šottník, P., Jurkovič, Ľ., Pohořelý, M., Vantelon, D., Šafařík, I., Komárek, M. Innovative in situ remediation of mine waters using a layered double hydroxide-biochar composite. Journal of Hazardous Materials. 2022, 424, Part A, 127136. DOI: doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127136. (WoS, IF 10,588 /2020/ Q1*/D1).
 2. Matuštík, J., Pohořelý, M., Kočí, V. Is application of biochar to soil really carbon negative? The effect of methodological decisions in Life Cycle Assessment. Science of The Total Environment. 2022, 807, Part 3. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.151058. (WoS, IF 7,963 /2020/, Q1*/D1).
 3. Moško, J., Jeremiáš, M., Skoblia, S., Beňo, Z., Sikarwar, V.S., Hušek, M., Wang, H., Pohořelý, M. Residual moisture in the sewage sludge feed significantly affects the pyrolysis process: Simulation of continuous process in a batch reactor. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2022, 161, 105387. DOI: 10.1016/j.jaap.2021.105387. (WoS, IF 5,541 /2020/, Q1).
 4. Chen, H., Gao, Y., El-Naggar, A., Niazi, N. K., Sun, C., Shaheen, S. M., Hou, D., Yang, X., Tang, Z., Liu, Z., Hou, H., Chen, W., Rinklebe, J., Pohořelý, M., Wang, H. Enhanced Sorption of Trivalent Antimony by Chitosan-Loaded Biochar in Aqueous Solutions: Characterization, Performance and Mechanisms. Journal of Hazardous Materials. 2022, 425, 127971. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.127971. (WoS, IF 10,588 /2020/, Q1*/D1).
 5. Lebrun, M., Bouček, J., Berchová Bímová, K., Kraus, K., Haisel, D., Kulhánek, M., Omara-Ojungu, C., Seyedsadr, S., Beesley, L., Soudek, P., Petrová, Š., Pohořelý, M., Trakal, L. Biochar in manure can suppress water stress of sugar beet (Beta vulgaris) and increase sucrose content in tubers. Science of The Total Environment. 2022, 814, 152772. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.152772. (WoS, IF 7,963 /2020/, Q1*/D1).
 6. Svoboda, K., Ružovič, T., Pohořelý, M., Hartman, M., Šyc, M. Removal of Mercury from Acidic Solutions of Mercury Chloride by Means of Sorbents Prepared by Catalyzed Vulcanization of Vegetable Oils. Chemické listy. 2022, 116, 48-55. DOI: 10.54779/chl20220048. (WoS, IF 0,381 /2020/, Q4).
 7. Seyedsadr, S., Šípek, V., Jačka, L., Sněhota, M., Beesley, L., Pohořelý, M., Kovář, M., Trakal, L. Biochar considerably increases the easily available water and nutrient content in low-organic soils amended with compost and manure. Chemosphere. 2022, 293, 133586. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.133586. (WoS, IF 7,086 /2020/, Q1).
 8. Mocová, K.A., Petrová, Š., Pohořelý, M., Martinec, M., Tourinho, P.S. Biochar reduces the toxicity of silver to barley (Hordeum vulgare) and springtails (Folsomia candida) in a natural soil. Environmental Science and Pollution Research. 2022. DOI: 10.1007/s11356-021-18289-2. (WoS, IF 4,223 /2020/, Q2).
 9. Joch, M., Výborná, A., Tyrolová, Y., Kudrna, V., Trakal, L., Vadroňová, M., Tichá, D., Pohořelý, M. Feeding biochar to horses: Effects on nutrient digestibility, fecal characteristics, and blood parameters. Animal Feed Science and Technology. 2022, 285, 115242. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2022.115242. (WoS, IF 3,247 /2020/, Q1).
 10. Sikarwar, V.S., Peela, N.R., Vuppaladadiyam, A.K., Ferreira, N.L., Maslani, A., Tomar, R., Pohořelý, M., Meers, E., Jeremiáš, M. Thermal plasma gasification of organic waste stream coupled with CO2-sorption enhanced reforming employing different sorbents for enhanced hydrogen production. RSC Advances. 2022, 12, 6122-6132. DOI: 10.1039/D1RA07719H. (WoS, IF 3,361 /2020/, Q2).
 11. Hidalgo Herrador, J.M., Babor, M., Tomar, R., Tišler, Z., Hubáček, J., de Paz Carmona, H., Frątczak, J., Vráblík, A., Ángeles, G.H. Polypropylene and rendering fat degrading to value-added chemicals by direct liquefaction and fast-pyrolysis. Biomass Conversion and Biorefinery. 2022. DOI: 10.1007/s13399-022-02405-4. (WoS, IF 4,987 /2020/ Q1).
 12. Sun, D., Ardestani, M. M., Pohořelý, M., Moško, J., Winding, A., Bonkowski, M., Zhao, Y., Frouz, J. Does micro-sized pyrogenic carbon made in lab affect earthworm mortality in restrained water content?. (short communication). Applied Soil Ecology. 2022, 177, 104540. DOI: 10.1016/j.apsoil.2022.104540. (WoS, JIF 4.046 /2020/, Q2).
 13. Sikarwar, V.S., Mašláni, A., Hlína, M., Fathi, J., Mates, T., Pohořelý, M., Meers, E., Šyc, M., Jeremiáš, M. Thermal plasma assisted pyrolysis and gasification of RDF by utilizing sequestered CO2 as gasifying agent. Journal of CO2 Utilization. 2022, 66, 102275. DOI: 10.1016/j.jcou.2022.102275. (WoS, IF 8,321 /2021/, Q1).

Popularizační články:

 1. Pohořelý, M. Materiálové a energetické využití čistírenských kalů. Odpadové fórum. 2022 (6). ISSN 1212-7779.
 2. Zápotocký, L., Halecký, M., Pohořelý, M. Využití odpadních přírodních materiálů jako náplň do biofiltrů. Odpadové fórum. 2022 (7-8), 40-41. ISSN 1212-7779.

Patenty:

 1. Pohořelý, M., Staf, M., Skoblia, S., Beňo, Z. Zařízení pro dehalogenaci primárního pyrolýzního plynu, Užitný vzor 36265, 16. 8. 2022.
 2. Zápotocký, L., Halecký, M., Pohořelý, M. Nový materiál pro přípravu substrátu do biofiltru, Ověřená technologie FW01010370, 14. 12. 2022.

Konferenční příspěvky:

 1. Pohořelý, M., Moško, J., Hušek, M., Cajthaml, T., Komárek, M. Pyrolýza jako efektivní řešení odstraňování organických mikropolutantů z čistírenských kalů. Sborník abstraktů přednášek a posterů z 30. konference KALY A ODPADY 2022, Brno, 2022, 12-13. ISBN: 978-80-908629-0-6.
 2. Hušek, M., Moško, J., Pohořelý, M. Effect of pyrolysis temperature on the organic pollutants content of sewage sludge derived char. Abstract book, MonGOS International Conference - Water and Sewage in the Circular Economy Mode, Cracow, Polish Academy of Sciences, 2022, s. 57. ISBN: 978-83964171-7-6.
 3. Svoboda, K., Ružovič, T., Pohořelý, M. Efficient removal of mercury from acidic solutions of HgCl2 by sorbents prepared from vegetable oils by inverse vulcanization. Proceedings 48th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2022 and Membrane Conference PERMEA 2022, Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2022, s. 1-13. ISBN: 978-80-8208-070-7.
 4. Farták, J., Valtr, J. Comparison of Thermal Analysis Methods for the Characterization of Biomass Fuels. The World Sustainable Energy Days (WSED), Conference Proceedings World Sustainable Energy Days 2022, Wels, Austria, ISSN: 2617-5398.
 5. Moško, J., Hušek, M., Pohořelý, M. Effect of pyrolysis conditions on sludge-char properties and its soil application with regard to legislation of the Czech Republic. Workshop Series – Green Industrial Sites: Recovery of Valuable Materials. Drážďany, Německo, 27. 09. 2022.
 6. Moško, J., Hušek, M., Pohořelý, M. Effect of pyrolysis conditions on sludge-char properties and its soil application with regard to legislation of the Czech Republic. 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar. Malmö, Švédsko, 11–12. 10. 2022.
 7. Moško, J. Sewage sludge pyrolysis and sludge-char. Green Carbon Webinar. online, 15.12.2022.
 8. Moško, J., Beňo, Z., Hušek, M., Komárek, M., Vítková, M., Pohořelý, M. Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů. In: LISÝ, M., KUSNÍKOVÁ, V. ENERGIE Z BIOMASY XXII Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022, 120–124. ISBN: 978-80-214-6129-1.
 9. Sedmihradská, A., Skoblia, S., Beňo, Z., Moško, J. Pohořelý, M. Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti. In: LISÝ, M., KUSNÍKOVÁ, V. ENERGIE Z BIOMASY XXII Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022, 138–142. ISBN: 978-80-214-6129-1.
 10. Farták, J., Beňo, Z. Moderní metody termické analýzy pro rychlou charakterizaci paliv z biomasy. ENERGIE Z BIOMASY XXII Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022, 19–24. ISBN: 978-80-214-6129-1.

Seznam publikací a patentů v roce 2021

Přehledné články:

 1. Sikarwar, V. S., Pohořelý, M., Meers, E., Skoblia, S., Moško, J., Jeremiáš, M. Potential of coupling anaerobic digestion with thermochemical technologies for waste valorization. Fuel. 2021, 294, 120533. DOI: doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120533 (WoS, IF 5,578 /2019/, Q1).
 2. Akkala, S. R., Kaviti, A. K., ArunKumar, T., Sikarwar, V. S. Progress on suspended nanostructured engineering materials powered solar distillation- a review, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021, 143, 110848. DOI: 10.1016/j.rser.2021.110848. (WoS, IF 14,982 /2020/, D1).
 3. Staf, M., Pohořelý, M., Skoblia, S., Beňo, Z., Šrámek, V. Stabilita pyrolýzních kondenzátů při jejich vysokoteplotním zpracování. Paliva. 2021, 13, 131-140. ISSN 1804-2058. DOI: 10.35933/paliva.2021.04.04 (Scopus).

 Původní práce:

 1. Wen, E., Yang, X., Chen, H., Shaheen, S.M., Sarkar, B., Xu, S., Song, H., Liang, Y., Rinklebe, J., Hou., D., Li, Y., Wu, F., Pohořelý, M., Wong, J.W.C., Wang, H. Iron-modified biochar and water management regime-induced changes in plant growth, enzyme activities, and phytoavailability of arsenic, cadmium and lead in a paddy soil. Journal of Hazardous Materials. 2021, 407, 124344. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124344. (WoS, IF 9,038 /2019/, D1).
 2. Moško, J., Pohořelý, M., Cajthaml, T., Jeremiáš, M., Robles-Aguilar, A.A., Skoblia, S., Beňo, Z., Innemanová, P., Linhartová, L., Michalíková, K., Meers, E. Effect of pyrolysis temperature on removal of organic pollutants present in anaerobically stabilized sewage sludge. Chemosphere. 2021, 265, 129082. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.129082. (WoS, IF 5,778 /2019/, Q1).
 3. Mašláni, A., Hrabovský, M., Křenek, P., Hlína, M., Raman, S., Sikarwar, V. S., Jeremiáš, M.. Pyrolysis of methane via thermal steam plasma for the production of hydrogen and carbon black. International Journal of Hydrogen Energy. 2021, 46, 1605-1614. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2020.10.105. (WoS, IF 4,939 /2019/, Q2).
 4. Moško, J., Pohořelý, M., Skoblia, S., Fajgar., R., Straka, P., Soukup, K., Beňo, Z., Farták, J., Bičáková, O., Jeremiáš, M., Šyc, M., Meers, E. Structural and chemical changes of sludge derived pyrolysis char prepared under different process temperatures. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2021, 156, 105085. DOI:doi.org/10.1016/j.jaap.2021.105085 (WoS, IF 3,905 /2019/, Q1).
 5. Zach, B., Šyc, M., Svoboda, K., Pohořelý, M. Šomplák, R., Brynda, J., Moško, J., Punčochář, M. The influence of SO2 and HCl concentrations on the consumption of sodium bicarbonate during flue gas treatment. Energy & Fuels. 2021, 35, 5064–5073. DOI: doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03655. (WoS, IF 3,421 /2019/, Q2).
 6. Hartman, M., Čech, B., Pohořelý, M., Svoboda, K., Šyc, M. Slow-rate devolatilization of municipal sewage sludge and texture of residual solids. Korean Journal of Chemical Engineering. 2021, 38, 2072–2081. DOI: 10.1007/s11814-021-0847-8. (WoS, IF 3,309 /2020/ Q2).
 7. Sikarwar, V. S., Reichert, A., Pohorely, M., Meers, E., Ferreira, N. L., Jeremias, M. Equilibrium modeling of thermal plasma assisted co-valorization of difficult waste streams for syngas production, Sustainable Energy & Fuels. 2021, 5, 4650–4660. DOI: 10.1039/D1SE00998B. (WoS, IF 6,367 /2020/, Q1).
 8. Sikarwar, V. S., Reichert, A., Jeremias, M., Manovic, V. COVID-19 pandemic and global carbon dioxide emissions: A first assessment, Science of The Total Environment. 2021, 794, 148770. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148770. (WoS, IF 7,963 /2020/, D1).
 9. Kaviti, A.K., Akkala, S.R., Sikarwar, V.S. Productivity enhancement of stepped solar still by loading with magnets and suspended micro charcoal powder. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. 2021. DOI: 10.1080/15567036.2021.2006371 (WoS, IF 3,447 /2020/, Q2). 

Popularizační články

 1. Fuka, J., Kos, M., Pohořelý, M. Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu. Sovak. 2021, 30(7-8), 24-28. ISSN 1210-3039.
 2. Pohořelý, M. Materiálové a energetické využití čistírenských kalů. Odpadové fórum. 2021, 10. WEB: http://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2021/10-2021/453/

Patenty:

 1. Šváb M., Štěpánková B., Skalický M., Pohořelý M., Jelínek L., Parschová H.: Zařízení pro testy odstraňování stopových xenobiotik při výrobě pitné vody, Užitný vzor 35129, 1. 6. 2021.
 2. Zápotocký, L., Halecký, M., Pohořelý, M. Sorpční materiál pro přípravu substrátu do biofiltru. Užitný vzor 35581. 30. 11. 2021.

Konferenční příspěvky

 1. Farták, J., Beňo, Z., Skopec, P., Hrdlička, J., Pohořelý, M. Metodika odběru a analýzy popelotvorných a stopových prvků z fluidního spalování TAP. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.
 2. Hušek, M., Skoblia, S., Moško, J., Beňo, Z., Semerád, J., Cajthaml, T., Pohořelý, M. Metodika experimentů pro studium chování perfluoroalkylových látek při pyrolýze čistírenských kalů. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.
 3. Šrámek, V., Skoblia, S., Staf, M., Beňo, Z., Pohořelý, M. Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.
 4. Sedmihradská, A., Skoblia, S., Beňo, Z., Moško, J., Pohořelý, M. Výroba a charakterizace vysoko-teplotního biocharu. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.

 

 Seznam publikací a patentů v roce 2020

Přehledné články:

 1. Sikarwar, V. S., Hrabovský, M., Van Oost, G., Pohořelý, M., Jeremiáš, M. Progress in waste utilization via thermal plasma. Progress in Energy and Combustion Science. 2020, 81, 100873. DOI: 10.1016/j.pecs.2020.100873. (WoS, IF 28,938 /2019/, D1).
 2. Staf, M., Šrámek, V., Pohořelý, M. Halogenderiváty v plastech a jejich souvislost s pyrolýzou. Paliva. 2020, 12, 136-148. ISSN 1804-2058. DOI: 10.35933/paliva.2020.04.01. (Scopus).

Původní práce:

 1. Brynda, J., Skoblia, S., Pohořelý, M., Beňo, Z., Soukup, K., Jeremiáš, M., Moško, J., Zach, B., Trakal, L., Šyc, M., Svoboda, K. Wood chips gasification in a fixed-bed multi-stage gasifier for decentralized high-efficiency CHP and biochar production: Long-term commercial operation. Fuel. 2020, 281, 118637. DOI: 10.1016/j.fuel.2020.118637. (WoS, IF 5,578 /2019/, Q1).
 2. Moško, J., Pohořelý, M., Skoblia, S., Beňo, Z., Jeremiáš, M. Detailed Analysis of Sewage Sludge Pyrolysis Gas: Effect of Pyrolysis Temperature. Energies. 2020, 13, 4087. DOI: 10.3390/en13164087. (WoS, IF 2,702 /2019/, Q3).
 3. Teodoro, M., Trakal, L., Gallagher, B. N., Šimek, P., Soudek, P., Pohořelý, M., Beesley, L., Jačka, L., Kovář, M., Seyedsadr, S., Mohan, D. Application of co-composted biochar significantly improved plant-growth relevant physical/chemical properties of a metal contaminated soil. Chemosphere. 2020, 242, 125255. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125255. (WoS, IF 5,778 /2019/, Q1).
 4. Ruzovic T., Svoboda K., Leitner J., Pohorely, M., Hartman M.: Thermodynamic possibilities of flue gas dry desulfurization, de-HCl, removal of mercury, and zinc compounds in a system with Na2CO3, Ca(OH)2, sulfur, and HBr addition. Chemical Papers. 2020, 74, 951-962. DOI:10.1007/s11696-019-00930-7. (WoS, IF 1,680 /2019/, Q3).
 5. Sedmihradská, A., Pohořelý, M., Jevič, P., Skoblia, S., Beňo, Z., Farták, J., Čech, B., Hartman, M. Pyrolysis of wheat and barley straw. Research in Agricultural Engineering. 2020, 66, 8-17. DOI: 10.17221/26/2019-RAE. (Scopus).
 6. Hásl, T., Jiříček, I., Jeremiáš, M., Farták, J., Pohořelý, M. Cost/Performance Analysis of Commercial-Grade Organic Phase-Change Materials for Low-Temperature Heat Storage. Energies. 2020, 3, 4087. DOI: 10.3390/en13010005. (WoS, IF 2,702 /2019/, Q3). 

Patenty:

 1. Pohořelý, M., Picek, I., Skoblia, S., Beňo, Z., Bičáková, O. Způsob a zařízení pro energetické zpracování sušeného čistírenského kalu. Patentový spis 308451. 15. 7. 2020.

Popularizační články

 1. Pohořelý, M., Moško, J., Hušek, M. Spalování stabilizovaného čistírenského kalu pro recyklaci fosforu - náhled do Evropy. Sovak. 2020, 2020(6), 12-18. ISSN 1210-3039. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11104/0309448.
 2. Pohořelý, M. Čistírenské kaly a způsoby jejich zpracování. Odpadové fórum. 2020, 2020(10), 13. ISSN 1212-7779.
Aktualizováno: 9.4.2024 08:53, Autor: Eva Mištová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi